Reglement 2019

1. IX Estraad- ja rahvaste tantsude festival toimub 16.-17. novembril 2019 Lindakivi Kultuurikeskuses, Tallinnas. Festivali raames toimub neli kontserti, kus selgitatakse välja oma kategooria ja vanuseklassi parimad tantsud.

Kontsertide täpsed kellaajad täpsustatakse pärast eelregistreerimisperioodi lõppu. Võimalik kellaaegade muutus kuni 1 tunni võrra.

Esialgsed planeeritud kontsertide algusajad on järgnevad:

 • 16. novembril kell 12:00 võistlevad omavahel rahvaste tantsude kõik vanuseklassid
 • 16. novembril kell 17:00 võistlevad omavahel estraadi soolo-, duo- ja triotantsude etteasted.
 • 17. novembril kell 12:00 estraaditantsud vanuseklassides eelkooliealised, lapsed1 ja lapsed 2.
 • 17. novembril kell 17:00 võistlevad omavahel estraaditantsud vanuseklassis noored1, noored2, täiskasvanud, segavanuseklass.

2. Tantsukategooriad 

 1. Estraad – stiliseeritud lavatants, jazztants, karakteriseeritud tants. Estraaditantsus on oluline lavaline sära, kergus, pidulikkus, esteetilisus, atraktiivsus, tantsijate tehniline oskus ja kaunis kostüüm. Lubatud on show- ja akrobaatiliste elementide kasutus, tantsijad kannavad kingi, jazzisusse, tantsususse.
  • Soovitatav estraaditantsu maksimumpikkus gruppidel on 3 minutit, soolodel, duodel ja triodel 2:30 minutit.
 2. Rahvastetants – erinevate rahvuste rahvatantsud. Võib olla tegemist rahvatantsude baasil loodud uusloominguga, kus koreograafias peab olema kasutatud vastava maa rahvatantsu elemente, maneere, jooniseid ja tantsuvõtteid. Muusikavalikul võib kasutada konkreetse rahvuse traditsioonilist või kaasaegset rahvamuusikat või elavat muusikat.
  • Soovitatav rahvastetantsu maksimaalne pikkus gruppidel on kuni 5 minutit, soolodel, duodel ja triodel 3 minutit.

3. Vanuseklassid 

 1. Grupitantsude vanuseklassid
  • Eelkooliealised: vanus 3-7 (lasteaialapsed);
  • Lapsed 1 : 6 – 9 aastased (lapsed alates 1. klassist);
  • Lapsed 2: 9 – 12 aastased;
  • Noored 1: 12-15 – aastased;
  • Noored 2: 15-19 – aastased;
  • Täiskasvanud;
  • Segavanuseklass
 2. Grupi koosseisus võib 8 tantsija kohta olla kuni kaks nooremat või üks vanem tantsija kui vanuseklassi määratluses kirjeldatud. Vanuseklassi määratlusest nooremad või vanemad tantsijad tuleb registreerimisvormis eraldi ära märkida, vastasel juhul ei kuulu tants hindamisele.
 3. Segavanuseklassis osalemiseks peab üle 25% tantsijatest olema erinevast vanuseklassist.
 4. Soolo-,duo- ja trio tantsude vanuseklassid
  • kuni 11 – aastased; 11-15 – aastased;
  • 16 – täiskasvanud.
 5. Duode puhul võetakse vanuseklass vanema tantsija järgi.

4. Piirangud osalusele 

 1. Grupitantsud 
  • Iga tantsija võib osaleda estraadi kategoorias ühes vanuseklassis maksimaalselt kahe tantsuga tantsuga.
  • Iga tantsija võib osaleda rahvaste tantsude kategoorias ühes vanuseklassis maksimaalselt kahe tantsuga, kui tegemist on eri rahvuste tantsudega.
 2. Soolo- ja duotantsud 
  • Soolo ja duotantsude puhul saab iga tantsukollektiiv igasse vanuseklassi registreerida maksimaalselt kolm tantsu.
  • Iga tantsija võib ühest kollektiivist osaleda ühe soolo- või duotantsuga, nii estraad- kui ka rahvaste tantsude kategoorias.
 3. Trio ehk väike kooslus
  • Igast tantsukollektiivist ühes vanuseastmes võib osaleda kuni 2 tantsu, aga tantsijad ei tohi korduda.
 4. Festivalile esitatud tants peab olema originaallooming ja antud festivalil varem mitte osalenud antud kategoorias ja vanuseklassis.
 5. Ühel tantsugrupil on lubatud festivalile registreerida kuni 10 tantsu.
 6. Soolo-, duo- ja triotantsijad peavad registreeruma tantsukooli, tantsustuudio või üldhariduskooli tantsuringi nime alt, kui need osalevad festivalil.
 7. Rekvisiitide kasutamine
  • Rekvisiidid võib tuua lava taha vahetult enne esinemist.
  • Rekvisiidid ei tohi segade eelnevate ja järgmiste rühmade lavale minekut ja tulekut ega liikumist lava taga.
  • Rekvisiidi peab tantsija suutma ise kanda lavale vahetult oma esinemise eel.
  • Rekvisiidi kasutus peab kajastama tema vajadust ja ideelisust.

5. Festivalile registreerumine 

 1. Iga festivalil osaleda sooviv grupp peab enda tantsud osalemiseks registreerima kasutades kodulehel olevat registreerimisankeeti. Registreerumine kestab ajavahemikul 1.oktoober – 4.november 2019 või kuni saadaolevate kohtade täitumiseni (olenevalt sellest, kumb varem saabub). Registreerumisel kuni 21.oktoobrini 2019 kehtib osalusele soodsam hinnakiri.
 2. Registreerumiseks tuleb täita tantsude registreerimise ankeedid ja saata see e-maili aadressile reg@ertfestival.ee. Registreerumisankeedid on saadaval festivali kodulehel hiljemalt alates 1. oktoobrist 2019.
 3. Registreerumisel kuni 21.oktoobrini 2019 tuleb edastada registreerimisankeedid, mis sisaldavad tantsude infot ja ja neis osalevate tantsijate arvu. Saadetud ankeetide alusel koostatakse ja saadetakse osalustasu arve (vt täpsemalt punkti 6).
 4. Lõplikuks registreerimistähtajaks, 4. novembriks 2019, peab edastama ka tantsudes osalevate tantsijate nimekirjad.
 5. Kohtade arv festivalile osalemiseks on piiratud. Iga kategooria vanuseklassis saab osaleda kuni 20 tantsu.
 6. Kui tantsude registreerimistaotlusi on teatud kategooria vanuseklassis rohkem kui 20, siis pannakse pärast vabade kohtade täitumist registreeritud tants ootejärjekorda. Kui sama kontserdi raames on teises vanuseklassis osalevate tantsude arv alla 20, siis võivad korraldajad ületäituvusega vanuseklassi tantsude arvu piirmäära tõsta ja teist langetada.
 7. Osalustasu (kirjeldatud punktis 6) tuleb üle kanda arvel esitatud kuupäevaks, kuid mitte hiljem kui 15. novembriks 2019, arveldusarvele EE647700771001638506 MTÜ ERT Festival. Selgitusse kirjutada arve number ja grupi nimi. Õigeks kuupäevaks tasumata jätmisel tantsuga esineda ei saa.
 8. Pärast registreerimist saab tantsus osalevate tantsijate arvu suurendada, tasudes nende eest puuduvad osalustasud, kuid mitte vähendada.
 9. Käesoleval aastal toimub kontserdi ajal tantsude tutvustamine vaid esinemisjärjekorra numbri, tantsu nime ja soovi korral lühikese tutvustava teksti alusel.
 10. Tehnilistest vahenditest pakume kondensaatormikrofone, raadiomikrofoni, elementaarset valgus- ja helitehnikat.
 11. Kui soovite festivalil osalemisest loobuda, siis palun andke sellest teada esimesel võimalusel, et vabastada koht teisele grupile!
 12. Korraldajad võivad keelduda grupi registreerimisest, kui on täheldanud grupi ebaviisakat käitumist teiste gruppide suhtes eelnevatel üritustel või varasemalt on arved jäänud tasumata.

6. Osalustasu 

 1. Alljärgnevas tabelis on toodud ühe tantsija osalustasu ühes tantsus vastavalt osaluse kategooriale.

Kategooria

Tantsija osalustasu tantsus kuni

21.10.2019

Tantsija osalustasu tantsus

pärast 21.10.2019

Soolo- ja duoetteasted

8€

10€

Triod ehk väike kooslus

6€

10€

Rühmakavad

5€

10€

 • Kui üks tantsija osaleb mitmes tantsus, siis tuleb osalustasu tasuda iga tantsu eest eraldi vastavalt tantsu kategooriale.
 • Kui registreeritud tants ei saa festivalil osaleda, tuleb esialgsest planeeritud osalustasust tasuda 20%.

7. Hindamine 

 1. Tantse hindab professionaalne vähemalt kolmeliikmeline paaritu arvu kohtunikega žürii.
 2. Tantsude paremusjärjestus selgitatakse žüriiliikmete punktiarvestuse alusel. Hindamine toimub vastavalt osalevate tantsude arvule ühes või kahes hindamisvoorus. Kui kategooria vanuseklassis osaleb 5 või vähem tantsu, siis selgitatakse esikolmik ühes hindamisvoorus ning kui osaleb 6 või enam tantsu, siis kahes hindamisvoorus.
  • Esimeses hindamisvoorus selgitatakse tantsude paremusjärjestus žüriiliikmete punktiarvestuse alusel, kus üks tants saab ühe žüriiliikme poolt koguda maksimaalselt 50 punkti. Kui hindamine toimub ühes hindamisvoorus, siis selgitatakse punktiarvestuse tulemusel esikolmiku paremusjärjestus; kui hindamine toimub kahes hindamisvoorus, siis selgitatakse esikolmiku paremusjärjestus teise hindamisvooru tulemusena.
  • Teises hindamisvoorus esitatakse esimese vooru tulemusel esikolmikusse kuuluvad tantsud uuesti, misjärel annab iga žüriiliige tantsule hinnangu 10 punkti skaalal. Teise hindamisvooru tulemusena selgitatakse esikolmiku paremusjärjestus.
  • Juhul, kui esimese hindamisvooru punktisummad on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis on kogunud enim kõrgemaid punkte.
  • Juhul, kui teise hindamisvooru punktisummad on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis on kogunud enim kõrgemaid punkte. Juhul kui ka need on võrdsed, siis saavutab parema koha see tants, mis saavutas parema koha ka esimeses hindamisvoorus.
 3. Žürii arvestab oma hinnangus:
  • liikumisseade terviklikkust, kompositsiooni;
  • tantsijate tehnilisi oskusi;
  • tantsijate esitlusoskus, lavaline sära;
  • koreograafia ideelisust, sobivust vastavasse kategooriasse ja koreograafia vanuselist sobivust;
  • esteetiline välimus, kostüüme (rahvatantsus rahvariideid või rahvuslikku stilistikat)
 4. Soolo- ja duotantsude hindamisel pannakse olulist rõhku tantsija tehnilistele oskustele, lavakasutusele ja teatraalsusele.
 5. Kui mõnes kategoorias on osalejaid ainult üks ja tantsu punktide kogusumma jääb alla 80% žürii maksimumpunktidest, siis ei ole festivali sekretariaat kohustatud 1. kohta välja andma, aga seda võidakse eripreemiaga märkida.
 6. Lisaks kolmele esimesele kohale annab žürii välja ka eripreemiaid, mis selguvad võistluse käigus.
 7. Žürii liikmetel on õigus, aga mitte kohustus viibida proovide ajal saalis.

8. Proovi- ja esinemisgraafikud 

 1. 16. novembril on proovid mudilastele ja lapsed vanusklassidele kell 10.00-11.30 ja vaba lava kell 16:00 – 16:30.
 2. 17. novembril eraldatakse prooviajad vaid eelkooliealistele ja ajaressursi olemasolul vanusegrupile lapsed1. Proovi pikkus on 2 minutit.
 3. Prooviajad ja esinemisgraafikud kuulutatakse välja hiljemalt 8. novembriks festivali kodulehel http://www.ertfestival.ee/.

9. Esinemismuusika 

 1. Esimenismuusika tuleb saata hiljemalt 8. novembriks 2019 aadressile muusika@ertfestival.ee.

Faili nimi peab koosnema grupi nimest ja tantsu nimest. Esinemispäeval tuleb muusikapala kaasa võtta CD-plaadil või mälupulgal, mida korraldajad võivad vajadusel küsida.

 1. Grupi juhendajal on õigus kontsertpaika saabudes üle kuulata oma saadetud esinemismuusika.

10. Festivalile tulles

 1. Grupp teavitab oma saabumisest infolauas, kus igale tantsijale, grupi juhendajale ja ühele saatjale (kas lapsevanem või koreograaf) antakse tempel, millega pääseb kontserdisaali ilma piletita.
 2. Grupi juhendaja tutvub festivali sisekorraeeskirjaga ning teavitab selle sisust ka oma juhendatavaid.
 3. Festivalile saabuda hiljemalt 30 minutit enne oma esinemise algust, kuid mitte varem kui 1,5 tundi enne kontserti.

11. Festivali korraldaja

Festivali korraldab MTÜ ERT Festival koostöös Agneta Tantsukooliga.